Základy o vodě a filtraci
 

 

Úvod

Proč mám filtrovat vodu?

Jaké parametry má splňovat čistá pitná voda?

Proč se do vody přidává chlor?

Co se děje s vodou, než přijde z vodáren k nám do vodovodu?

Jaké nebezpečné látky může voda obsahovat?

Jak mohu tyto látky z vody odstranit?

Jaké druhy vodních filtrů známe?

Jaký druh filtru si mám vybrat?

Na co bych si měl/a dávat pozor při výběru vhodného filtru?

Není výhodnější pravidelně si kupovat balenou vodu?

Je třeba filtrovat jen vodu na pití nebo i na vaření?

Je filtrace pro mě a mou rodinu bezpečná?

Je důležité filtrovat i vodu pro malé děti?

Je třeba filtrovat i vodu ze studny?

Jak filtrace funguje?


Úvod
Lidské tělo obsahuje více než 2/3 vody. Je zřejmé, že obsahuje přibližně stejné procento vody jako zemský povrch. Máme v sobě 23% uhlíku, 2,6% dusíku, 1,4% vápníku a stopová množství více než 30 jiných prvků. Především však obsahuje kyslík a vodík, spojené v té jedinečné molekulární kombinaci zvané voda. Kojenec je asi ze 2/3 voda a dospělý člověk asi ze 4/5. Proto jsou na případný nedostatek vody nejcitlivější kojenci a malé děti. S nedostatkem vody se organismus vyrovnává mnohem hůře než s hladovkou. Už ztráta 20% tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. Podle Guinesovej knihy rekordů vydržel bez vody nejdéle jeden mladý Rakušan, kterého policie zapomněla v cele pro zadržené. Našli ho po 18 dnech na prahu smrti.
Zpět

Zdravá pitná voda pochází ze zdravého životního prostředí. Fakta o životním prostředí na Slovensku jsou známá, stejně tak jako skutečnosti o poklesu imunologické odolnosti obyvatel, nárůstu alergických onemocnění, nízké střední délce života atd.. Je nesporné, že zdravotní stav občanů je stavem životního prostředí - tedy i stavem pitné vody - ovlivněn. Účinky kontaminantů hledaných v pitných vodách jsou toxické, karcinogenní, mutagenní (vliv na potomstvo), teratogenní (špatný vývoj plodu) a často kombinované. V případě srovnávání zdravotního vlivu potravin a pitné vody nelze přehlédnout jeden podstatný rozdíl: Potraviny si můžeme z poměrně širokého sortimentu vybírat. Skutečně je možné vynechat z jídelníčku prorostlý bůček nebo alespoň zaměnit hovězí maso za kuřecí. Pitnou vodu však dnes a denně používáme ze stejného zdroje. Ať se jedná o vodu ze studny nebo z veřejného vodovodu, jsme jí denně ovlivňován. Tím je umocněn význam i velmi nízkých koncentrací škodlivin, z nichž některé se v těle kumulují (arzen, kadmium, olovo), jiné působí později a bezprahovým (specifické organické látky jako benzen, vinylchlorid, tetrachlorethen a další). Soustavný - každodenní - vliv pitné vody na vaše zdraví je tím správným zdůvodněním snahy o to, aby Vaše pitná voda byla vysoce kvalitní. Jen taková voda bude přátelská vůči vašemu zdraví. Navíc ale Vám bude přinášet dennodenní drobné radosti: je totiž chutná a nepáchne.
Zpět

Proč mám filtrovat vodu?
Podle oficiálních zjištění až 40% domácností je zásobováno pitnou vodou, která obsahuje nadměrné množství chlóru a přes 80% studní na Slovensku nesplňuje základní hygienické normy pro pitnou vodu. Určitě se vám už také stalo, že jste viděli různé zbarvenou vodu ve sklenici, zda vodu bylo nepříjemně cítit. Některým z nás voda nechutná pro svou nepřirozenou chuť.
Zpět

Jaké parametry má splňovat čistá pitná voda?
Čistá pitná voda má být bez chuti, vůně či zápachu s přirozeně čirou barvou.
Zpět

Proč se do vody přidává chlor?
Chlor se v různé formě přidává do vody na likvidaci bakterií a jiného mikrobiálního znečištění. I když samotný chlór v přiměřeném množství není mimořádně škodlivý, problémem jsou jeho sloučeniny s organickými zbytky tzv.. trihalogenmetany. Tyto jsou podle mnohých studií prokazatelně karcinogenní a podílejí se zejména na vzniku rakoviny tlustého střeva a močových cest. Chlór navíc mnoha lidem způsobuje kožní problémy alergie, pocit vysušené či podrážděné pokožky, zhoršuje stavy při psoriáze a jiných kožních onemocněních hlavně u dětí.
Zpět

Co se děje s vodou, než přijde z vodáren k nám do vodovodu?
Vodárenské společnosti které jsou ze zákona odpovědné za zdravotní nezávadnost dodávané vody objektivně nemohou zajistit její 100% nezávadnost. Je to jednak proto, že dokážou sledovat jen několik hlavních ukazatelů znečištění (např. hodnotu těžkých kovů, dusičnanů či mikrobiologii), ale i pro to, že voda může být významně kontaminovaná na svých dopravních trasách. Více než 20% vody se např. na cestě ke spotřebiteli ztrácí v potrubích - stejnou cestou se do ní mohou dostat i nežádoucí látky. Část škodlivin přechází do vody v zastaralých vodovodních potrubích.
Zpět

Jaké nebezpečné látky může voda obsahovat?
Olovo, které se do pitné vody dostává ze starých potrubí, barev a automobilových zplodin. Způsobuje vysoký krevní tlak, zhoršování sluchu, žaludeční potíže, alergie, degenerativní a duševní poruchy. Usazuje se v játrech, ledvinách a mozku.
Azbest je prokazatelně rakovinotvorný Mangan poškozuje slinivku a nervový systém Kadmium zhoršuje proces krvetvorby, poškozuje játra a kosti.
Měď je jednou z příčin mužské neplodnosti, schizofrenie a dalších zdravotních problémů.
Železo - jeho nadměrný obsah poškozuje játra, slezinu a zhoršuje krvetvorbu.
Dusičnany zhoršují transport kyslíku (jsou nebezpečné zejména pro malé děti) av trávicím traktu se mění na karcinogenní dusitany.
Organické sloučeniny - aromatické uhlovodíky, fenoly, herbicidy, pesticidy aj.. - Mají často mutagenní a karcinogenu účinky. Mohou ovlivňovat vývoj plodu v období těhotenství, případně se projevit až u dalších generací.
Zpět

Jak mohu tyto látky z vody odstranit?
Jediným racionálním řešením po stránce zdravotní i ekonomické je filtrování vody. Není náhoda, že v posledních desetiletích se běžnou součástí vybavenosti domácností ve všech vyspělých zemích staly různé filtrační systémy na pitnou vodu. Hlavním důvodem pro jejich použití při tom není ani tak snaha o zlepšení chuti vody, ale především odstranění zdravotních rizik spojených s její konzumací.
Zpět

Jaké druhy vodních filtrů známe?

Nádobový filtry - jsou zařízení s horní a dolní nádobou, které mají objem zpravidla 1-2 litry, pod horní nádobou je upevněn filtr s objemem filtračních hmot cca 0,1 litru. Voda, nalita do horní nádoby protéká přes filtr do dolní nádoby, kde se zachytává.
·
Filtry třetího kohoutku - zařízení s jedním a více členy je umístěno na kuchyňské desce nebo pod deskou kuchyňské linky, v blízkosti dresu. Studená voda je přiváděna k filtrům kohoutkem, umístěným těsně před přívodem studené vody do směšovací baterie nebo přepínačem filtr - dřez, umístěným na začátku či na konci výtokového ramínka nad dřezem. Samostatný třetí kohoutek, upevněný na desce kuchyňské linky bývá používán při umístění filtrů pod linkou. Objem hmot v jednom filtru je zpravidla kolem 0,5 l litru.
·
Bateriové (dřezové) filtry jsou konstrukční podskupinou zařízení třetího kohoutku. Vlastní filtrační těleso malých rozměrů tvoří s přepínačem jeden celek, našroubovaný na konec výtokového ramínka nad dřezem. Objem - zpravidla aktivního uhlí - kolem 0,1 litru.
·
Vodní filtry na vstupu se téměř výhradně používají na komplexní úpravu vody. Zpravidla se jedná o vícečlenné soubory filtrů s objemem filtračních hmot v desítkách litrů. Označení na vstupu je odvozeno z obvyklého umístění na vstupu do domu nebo objektu.

Zpět

Jaký druh filtru si mám vybrat?
Závisí to na konkrétních podmínkách - např.. zda žijete ve městě (kde je předpoklad zvýšeného obsahu chloru), v průmyslové zóně (rtuť, kadmium, arsen, ...) nebo na venkově (dusičnany, organické rezidua hnojiv, postřiků, riziko mikrobiálního znečištění a pod.), zda máte tzv. . tvrdou nebo měkkou vodu, zda žijete sám, nebo máte velkou rodinu, případně malé děti, atd. Pokud např.. žijete sám, vystačíte is běžně dostupným Nádobový (tzv. "překapávače") filtrem. Pro běžnou rodinu je však určitě ekonomicky nejvýhodnějším řešením instalace průtokového filtru z vyměnitelnými vložkami na resp. pod kuchyňskou linku.

Na co bych si měl / a dávat pozor při výběru vhodného filtru?
Nejdůležitějším kritériem je definovat problém, který chceme řešit. Např. pokud máme ve vodě nadměrné množství chlóru zaměříme se při výběru na filtry, které dokáží z vody odstranit chlór. Pokud je naším problémem tvrdá voda, nebo dusičnany, snažíme se najít filtry vhodné k odstranění těchto nedostatků. Důležité je zjistit, jaká je voda na vstupu, aby člověk věděl, jaký problém chce řešit. Nesmíme však zapomenout i na kvalitu filtrace. Stolní filtry mají mnohem menší obsah filtračních hmot a nemůžeme od nich očekávat, že dokáží odstranit škodliviny stejně jako filtry průtokové. Jelikož je filtr investicí do zdraví celé rodiny a je to investice na celý život, je třeba dívat i na provozní náklady (výměna filtračních vložek, resp. Servis).

Není výhodnější pravidelně si kupovat balenou vodu?
Jednoznačně můžeme říci, že ne. Ceny balených vod se pohybují v průměru okolo 10,-Kč. Filtrace 1 litru vody se pohybuje v rozpětí od 0,20 hal. - Kč 3, -, což je rozhodně nesrovnatelné. Při 4 členné rodině a průměrné konzumaci 8 l / den x 365 dní x Kč 1,5 je to 4 380, - ročně. Při koupi 8 litrů balené vody x 365 dní x Kč 10, - je to Sk 29 200, - ročně, nemluvě o ekologickém aspektu. Vyhláška pro balené vody má v mnoha ohledech nižší požadavky na kvalitu vody než Vyhláška pro pitnou vodu (z kohoutku) - např. koncentrace vápníku a hořčíku, které jsou "povinné" pro vodu z kohoutku (30 mg / l pro vápník a 10 mg / l pro hořčík) jsou pro balenou vodu pouze doporučené.
Příznivě je možné posuzovat balené vody v tom, že jsou na trhu konkurenčním zbožím pro presladzované a překyselené limonády, často obsahující stabilizační a jiné chemikálie. Prodej a používání balených vod je činnost vzorově konvenční. K pokrytí celé své potřeby "vody přímé spotřeby" zkonzumuje 4 členná rodina: 4 os x 2 l / os. den x 365 dní / rok = 2920 litrů vody ročně. Pokud je voda balená v PET lahvích objemu o objemu 1,5 l to znamená 1950 lahví za rok. Tyto lahve, za které rodina zaplatila v ceně balené vody cca 6000 Kč ročně se vyhodí. Je paradoxem dnešní "společnosti na jedno použití", že pracně hromadí velké množství odpadků z materiálů, které jsou přírodě cizí a tedy přírodními pochody nerozložitelný. Po jednom použití odhozené PET láhve zdobí příkopy našich silnic, v lepším případě přeplněné skládky komunálního odpadu, na věčné časy. Jejich recyklace byla v ČR zavedena s mnohaletým zpožděním a funguje velmi nedokonale (z cca 10%). Skrytější ekologickým problémem jsou škody způsobené přepravou balené vody od výrobny do obchodu az obchodu ke spotřebiteli.

Je třeba filtrovat jen vodu na pití nebo i na vaření?
Povařením zbavíte pitnou vodu pouze bakterií, nikoliv ostatního znečištění. Je tedy nezbytné pro vaření používat stejně kvalitní pitnou vodu jako pro pití. Vařením se nezbavíte ani dusičnanů, ani těžkých kovů a ani ostatních anorganických látek, naopak zvýšíte jejich koncentraci (protože část vody se odpařila) a tím zatížíte organismus ještě více.

Je filtrace pro mě a mou rodinu bezpečná?
Určitě ano. Moderní filtrační zařízení zbaví vodu přirozeným způsobem všech nečistot a přitom zachovávají přirozené minerální složení vody. Čistá voda pomůže organismu vyplavit všechny škodlivé látky, které sice organismus nepřijal vodou, ale potravou a tělo jen zatěžují. Jde hlavně o různé druhy konzervačních látek, barviv a aditiv. Tyto látky organismus zatěžují tím snižují jeho imunitu. Filtrace je zatím jediný známý a ve světě nejvíce rozšířený způsob jak do organismu bezpečně dostat čistou pitnou vodu. Ve vyspělých zemích více než 60% obyvatelstva využívá k filtrování některé z filtračních zařízení.

Je důležité filtrovat i vodu pro malé děti?
Samozřejmě. Právě u dětí je filtrace vody velmi důležitá. V případě pokud děti pijí vodu s nadměrným množstvím některých látek (dusičnanů, těžkých kovů, přechlorování voda apod.). Mohou se u nich vyskytnout problémy s růstem a bývají častěji nemocné. U malých dětí je také velmi důležité kontrolovat, zda nemají alergii na chlór, která se projevuje pŕhľavkou, svěděním kůže, zarudnutím až nepříjemnými vyrážkami. Rodiče často považují tyto příznaky za alergii na některou složku potravy.

Je třeba filtrovat i vodu ze studny?
Vodu ze studny je velmi důležité filtrovat, protože až přes 80% studní nesplňuje základní zdravotní kritéria. Nejčastěji tato voda obsahuje nadměrné množství bakterií, mechanických nečistot, dusičnanů, zda je nadměrně tvrdá. Voda ze studní je často na hranici nezávadnosti. Nadměrné množství bakterií způsobuje trávicí problémy (časté křeče v žaludku, střevech a přehánění až zvracení). Kromě bakterií se ve vodě často vyskytují i ​​mechanické nečistoty (malé částečky písku, hlíny, či jílu). Na Slovensku jsou oblasti, kde se půda pravidelně hnojí a tyto látky pod vlivem deště pronikají do spodních vod a studní. Obsah dusičnanů v takové vodě může být 5-10 vyšší než stanovuje norma. Při takové vodě hrozí opakované zdravotní problémy pro všechny kteří takovou vodu pijí a je velmi nebezpečná pro zdravý vývoj dětí. Naopak jsou oblasti, kde dusičnany problémem nejsou, a problémem bývá tvrdá voda. Při takové vodě člověk nadměrně zatěžuje organismus o hořčík a vápník. Tyto látky se pak v podobě vodního kamene usazují nejen v spotřebičů (pračka, konvice na kávu, nádobí a pod.) Ale samozřejmě i v kloubech, ledvinách a jiných orgánech.

Jak filtrace funguje?
Principů filtrace je několik. Nejčastěji se vyskytuje filtrace na bázi aktivního uhlí. Existují však i principy filtrace na bázi reverzní osmózy, zda jemných kapilár v různých materiálech, kde se využívají rozdíly ve velikosti jednotlivých molekul.

Vysvětlení všestranné účinnosti aktivního uhlí je v jeho vnitřní struktuře. Vnitřní povrch všech kanálků a kapilár jednoho gramu aktivního uhlí je 900 - 1000 čtverečních metrů. To znamená, že kanálky a kapiláry uvnitř aktivního uhlí jsou nesmírně jemné. A to do takové míry, že jsou schopny jednoduchými fyzikálními silami přilákat a udržet na svém povrchu molekuly organických a anorganických škodlivin. To se však netýká rozpuštěných solí v iontové formě, tedy takových, které náš organismus potřebuje a dokáže využít. Ty přes filtry aktivního uhlí procházejí. Proto filtrací přes aktivní uhlí neovlivníte přirozené minerální složení vody. Odlišným způsobem je na aktivním uhlí odstraňován chlór. Ten reaguje přímou chemickou reakcí s uhlíkem aktivního uhlí. Odstraněním chlóru je však voda zbavená látky, zajišťující její bakteriální nezávadnost. Není pak upravená voda bakteriální nestála? Není. Chlór je ve filtračních složkách nahrazen nepatrnými koncentracemi stříbra, 2-5 mg v litru (horní limit normy je 50 mg). Jeho účinky jsou dlouhodobé. Proto vodu můžete skladovat v lednici až jeden týden. Takto je zároveň zajištěno, aby uvnitř filtru nedocházelo k rozmnožování bakterií na filtračních materiálech (bakteriostatický účinek). Žádná z filtračních vložek s aktivním uhlím však není určena pro prvotní dezinfekci vody. Nezaručuje tedy, že z přiváděné bakteriální závadné vody vznikne voda bakteriální nezávadná.

Princip reverzní osmózy je základní vlastností živých buněk, které jsou obaleny polopropustnými membránami. Jde o jev, kdy molekuly vody (rozpouštědla) pronikají přes polopropustnou membránu z prostředí s nižší koncentrací rozpuštěných látek do prostředí s vyšší koncentrací rozpuštěných látek s cílem vyrovnat koncentrace látek mezi prostředími, přičemž vzniká osmotický tlak. Díky principu osmózy se odehrává většina nitrobuněčných procesů. Polopropustná membrána sestává z několika tenkých spojených vrstev navinutých na plastové trubce, přes soustavu kterých protéká filtrovaná voda. Základem je membrána s otvory o rozměrech molekuly vody což je 0,0005 mikrometru (0,5 nanometru tedy 0,5 x10-9 m). Jednoduše řečeno molekuly větší než jsou molekuly vody neprojdou osmotickou membránu. Do vodovodního kohoutku tak přichází jen čistá, destilovaná voda.

Filtrace na základě principu diference velikosti jednotlivých molekul. Je založen na rozdílné velikosti jednotlivých molekul. Molekula vody je velká 0,0005 mikrometru (0,5 nanometru tedy 0,5 x10-9 m). Všechny kontaminanty, pevné usazeniny, dusičnany, pesticidy, herbicidy, těžké kovy, chlor mají molekuly větší. Filtrační vložky mají různě velké póry kapilár např. známe 5 mikronové, 10 mikronové a dokonce už i 0,9 mikronové (keramické vložky), atd.. Je to jako se sítkem a haluškami. Pokud legovat halušky, voda nám projde přes sítko ale halušky se na sítku zachytí, protože jsou větší než oka sítka. Toto je stejný princip. Důležité je, co chceme z vody odstranit a tedy přizpůsobit velikost póru. Je jen na zákazníkovi, který filtrační systém mu nejvíce vyhovuje a co jím chce dosáhnout.

Shrnutí:
Čistá voda je základem zdraví nejen pro dospělé, ale hlavně dětí. Důležité je přijímat vodu, která je čistá, průzračná, bez chutě, vůně a zápachu. Voda by neměla obsahovat nadměrné množství dusičnanů, chloru ani těžkých kovů. Cenově nejdostupnější řešení je vodu filtrovat. Náklady na takovou vodu jsou v přepočtu od Kč 0,2 - Kč 3, - na 1 litr. Zde dochází k úspoře oproti balené vodě až o několik desítek tisíc ročně. Vodu povařením nezbavíte škodlivých látek, jen zvýšíte jejich koncentraci, protože část vody se odpaří. Nejlepší je vodu filtrovat i na vaření i na pití. Správné je vypít 0,2 - 0,4 l čisté vody na každých 10 kg tělesné hmotnosti. Voda, která není filtrována představuje vážné zdravotní riziko, protože organismus zatěžuje různými škodlivými látkami a tím snižuje imunitu organismu. Filtrovat vodu bychom měli všichni, dosáhneme tím zlepšení zdraví sebe a své blízké a navíc nám voda bude chutnat. Zkuste to a poznáte rozdíl!!

 

Copyright © 1996 - 2016 VODNÍ FILTRY CZ l Sitemap