Rozbor pitné vody

Kde si dát udělat rozbor vody?


Rozbory vody provádějí speciální laboratoře SZÚ (Státní zdravotní ústav) nebo podniky vodáren a kanalizací v každém okresním městě.

Jak provést odběr vody pro kontrolu její kvality?

Pro rozbor pitné vody potřebujeme dvě láhve se vzorkem vody. K odběru vody použijeme lahve, které vydalo k tomuto účelu laboratoř. Zvlášť důležitá je sterilní láhev, která slouží k odběru vody pro bakteriologický rozbor. Pokud chceme provést pouze chemický rozbor, je pro odběr dostačující láhev PET od balené vody, kterou pro jistotu několikrát vypláchneme vodou, kterou chceme odebrat. Láhev pro chemický rozbor naplníme až do ústí, v láhvi pro bakteriologický rozbor, kde necháme malou vzduchovou bublinku, aby mohlo docházet k dosycovaniu spotřebovaného kyslíku během transportu do laboratoře. Důležité je přivézt odebrány vzorky co nejdříve do laboratoře. Pokud se nám to nepodaří v den odběru vody, provedeme odběr odpoledne nebo večer, odebrané vzorky dáme přes noc do lednice a druhý den je co nejdříve dopravíme do laboratoře.

V jakém rozsahu kontrolovat kvalitu vody?

Pracovníci specializovaných hygienických laboratoří jsou schopni provést rozbor vody v celém rozsahu příslušné normy. Celý, nebo tzv.. úplný rozsah analýz se však při běžné kontrole kvality vody nevykonává - především z hlediska ekonomického (vysoká cena vzhledem k velký rozsah analýz, včetně radiologie). Je potřebný jen pro výrobně-potravinářské účely. Ve většině případů postačuje tzv.. minimální rozsah analýz (cena cca 2.100, - Kč při odběru zákazníkům a cca 2.500, - Kč při odběru pracovníky laboratoře). Až po eventuálním vysokém překročení některých významných ukazatelů, které jsou indikátorem dalšího možného znečištění vody, laboratoř může doporučit provést další vyšetření, a to buď tzv.. základní rozsah analýz nebo (cena cca).

Jak porozumět protokolu o rozboru vody?

Výsledkem vyšetření je "Protokol o analýze vzorku", kde jsou uvedeny jednotlivé analyzovány ukazatele nebo parametry, jejich mezní hodnoty a stanovené hodnoty.

Jak porozumět jednotlivým ukazatelem?

Mikrobiologické ukazatele
Vyšetřovány ukazatele patří k tzv.. indikátorem fekálního znečištění, když se hledají bakterie žijící ve střevním traktu člověka, nebo teplokrevných živočichů (koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie a fekální streptokoky). Pokud se ve vodě najdou některé z těchto bakterií, je voda podezřelá, že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky živočichů a že může obsahovat patogenní bakterie a viry, které právě pocházejí z střevního traktu. To, že voda je dlouhodobě používána a nedošlo přitom k onemocnění, ještě neznamená, že jde o nevýznamnou věc. Pravidelní spotřebitelé si mohou vytvořit toleranci k těmto bakteriím av případě, že není oslabený jejich imunitní systém, jim pití této závadné vody nemusí vadit. Horší však jsou na tom děti, nemocní lidé, lidé s oslabenou imunitou, případné návštěvy. Kromě indikátorů fekálního znečištění se používají ještě indikátory tzv.. obecní kontaminace (psychrofilné a mezofilní bakterie), které nemají až takový významný zdravotní dopad.

Fyzikální a chemické ukazatele

Reakce vody - pH
7) vody, neutrálne pH je 7.">Jednoduše řečeno znamená číselné vyjádření kyselosti (pH <7) nebo zásaditosti (pH> 7) vody, neutrální pH je 7. Limit pro pitnou vodu je 6,5 ÷ 8. Kyselá voda může způsobovat korozi potrubí či čerpadla, což se projevuje přítomností železa, zinku, nebo dokonce mědi, zda olova, pokud je z tohoto kovu vyrobené potrubí. Obecně se doporučuje, pokud je voda kyselá, nepoužívat měděné potrubí na její rozvod. Rozpuštěná měď může způsobit cirhózu jater a jsou známé také úmrtí kojenců, kde je uvedena právě tato příčina. Vodu lze do jisté míry neutralizovat použitím filtru s vápencovou, resp. dolomitová náplní. Alkalická reakce svědčí o přítomnosti např. vápna, nebo může jít o produkty rozkladu organických látek ve vodě působením bakterií.

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSK-Mn)
Představuje nespecifické skupinové stanovení, které slouží jako podklad pro odhad organického znečištění vody. Limitní hodnota je 3 mg / l. Organické znečištění vody může být v zásadě přírodního původu (výluhy z organicky bohatých zemin z lesa nebo rašelinišť z rozložených živočišných nebo rostlinných těl), nebo původu umělého. Druhá alternativa je o něco horší, protože vede k domněnce, že se do vody mohla dostat i látka toxická (pesticidy, hnojiva a pod.).

Dusičnany (NO3)
V malém množství jsou dusičnany takříkajíc všudypřítomné na Zemi, nakolik jsou součástí tzv.. dusíkového cyklu. Bohužel, vlivem hnojení ledkovou hnojivy, únikem odpadních vod ze žump či septiků, organických hnojiv atd. se dusičnany staly v současné době vážnou hrozbou všech studní a vrtů. Jejich zdravotní riziko spočívá v tom, že se mohou v trávicím traktu přeměňovat na tzv.. nitrosaminy, které jsou podezřelé z karcinogenního účinku. Limitní hodnota 50 mg / l byla navržena na základě předpokladu, že spotřebujeme denně 2 l vody (jako přímým pitím, tak přes ostatní jídlo). U kojenců je používána limitní hodnota 15 mg / l, která vyplývá z toho, že kojenci nejsou schopni rozkládat methemoglobin, který vzniká zv krve přeměnou hemoglobinu (zprostředkujícího zásobování těla kyslíkem) při přítomnosti dusičnanů a dusitanů. Vysoká hladina methemoglobinu způsobuje tzv.. zmodrenie těla u kojenců (příznak neokysličené krve) a možné udušení.

Dusitany (NO2)
Mají podobné vlastnosti jako dusičnany. Jejich mezní hodnota je stanovena na 0,1 mg / l. Dusitany se obvykle vyskytují ve vodě, ve které je nedostatek kyslíku, redukcí dusičnanů, kterých je ve vodě i řádově více. Tato chemická reakce může být významně urychlena přítomností zinku, mědi nebo železa. To jsou kovy, z nichž může být vyroben rozvod nebo čerpání vody. Z tohoto hlediska je proto důležité u vody, která obsahuje větší množství dusičnanů vždy řádně odpustit dostatečný objem vody před jejím použitím nebo i před odběrem vzorku vody.

Amonné ionty (HNO3)
Jsou ukazatelem možného fekálního znečištění vody a společně s dusitany, s chemickou spotřebou kyslíku a chloridy může je nadlimitních hodnota (více než 0,5 mg / l) signalizovat čerstvé fekální znečištění. Někdy je přítomnost amonných iontů důsledkem řady redukčních dějů (katalyzované například přítomnou mědí), kdy amonné ionty vznikají z původních dusičnanů.

Chloridy
Jsou také ukazatelem možného fekálního znečištění vody podobně jako amonné ionty. Jejich limit je 100 mg / l. Ovlivňují chuť vody (slaná chuť), ve vyšších koncentracích působí korozivně. V našich podmínkách je vyšší koncentrace chloridů spíše nezvyklá, někdy signalizuje průnik povrchové vody z chemicky "ošetřené" vozovky zimním posypem - solí.

Železo (Fe), mangan (Mn)
Jsou to kovy, které bývají často přítomné ve vodě a jsou příčinou její zákalu. Jejich původ může být v zásadě dvojí, a to přirozený - v oblastech výskytu železné rudy nebo umělý, kdy jde o produkt koroze vedení vody (týká se především železa). Oba kovy patří do skupiny těžkých kovů, ale na rozdíl od nich nejsou až tak nebezpečné z hlediska působení na zdraví. Limit železa je 0,2 mg / l, manganu 0,05 mg / l. Zhoršují chuťové (kovová chuť) a čichové vlastnosti vody. Při vyšších koncentracích mohou způsobovat problémy při praní prádla (žluté skvrny), usazenin rzi v sanitačních zařízeních.

Ukazatele kvality pitné vody a jejich hygienické limity

· A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

por.
číslo

ukazovateľ

symbol
ukazovateľa

limit

jednotka

druh limitu

poznámky

1.

Escherichia coli

EC

0

0
0

KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml

NMH

NMH
NMH

HZ

IZ
BPV

2.

Koliformné baktérie

KB


0
0

KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml

NMH 
NMH
NMH

HZ 
IZ
BPV

3.

Enterokoky

EK


0
0

KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml

NMH 
NMH
NMH

HZ 
IZ
BPV

4.

Pseudomonas aeruginosa

PA

0

KTJ/250ml

NMH

BPV

5.

Psychrofilné baktérie

PB

200
500
100

KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml

MH
MH
MH

HZ
IZ
BPV

6.

Mezofilné baktérie

MB

20
100
20

KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml

MH
MH
MH

HZ
IZ
BPV

7.

Bezfarebné bičíkovce

BB

10

jedince/ml

MH

HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou. Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.

8.

Živé organizmy (okrem BB)

ŽO

0
0

jedince/ml
jedince/ml

 

HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
IZ

9.

Mŕtve organizmy

MO

30

jedince/ml

MH

HZ

10.

Železité a mangánové baktérie

ŽMB

10
20

pokryvnosť poľa v %

MH
MH

HZ
IZ

11.

Abiosestón

AB

10
10

pokryvnosť poľa v %

MH
MH

HZ
IZ

12.

Clostridium perfringens

CP

0

KTJ/100ml

IH

Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

 a

 B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

por.
číslo

ukazovateľ

symbol
ukazovateľa

limit

jednotka

druh limitu

poznámky

a) toxické

13.

Antimón

Sb

0,005

mg/l

NMH

 

14.

Arzén

As

0,01

mg/l

NMH

 

15.

Bór

B

0,3

mg/l

NMH

 

16.

Bromičnany

BrO3

0,01

mg/l

NMH

 

17.

Dusičnany

NO3

50

mg/l

MH

 

18.

Dusitany

NO2

0,1
3,0

mg/l
mg/l

MH
NMH

Súčet pomerov zisteného obsahu dušičnanov delený 50-mi a zistený obsah dusitanov delený 3-mi musí by menší alebo sa rovnať 1. 
Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.

19.

Fluoridy

F

1,5

mg/l

NMH

 

20.

Chróm

Cr

0,05

mg/l

NMH

 

21.

Kadmium

Cd

0,003

mg/l

NMH

 

22.

Kyanidy

CN

0,03

mg/l

NMH

 

23.

Meď

Cu

1,0

mg/l

MH

 

24.

Nikel

Ni

0,02

mg/l

NMH

 

25.

Olovo

Pb

0,01

mg/l

NMH

 

26.

Ortuť

Hg

0,001

mg/l

NMH

 

27.

Selén

Se

0,01

mg/l

NMH

 

28.

Striebro

Ag

0,05

mg/l

NMH

Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody.

b) zmyslovo postihnuteľné

29.

Akrylamid

AA

0,1

µg/l

NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu ( napr. z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

30.

Benzén

C6H6

1,0

µg/l

MHRR

 

31.

Dichlórbenzén

DCB

0,3
300

µg/l
µg/l

MHRR

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

32.

1,2 dichlóretán

C2H4Cl

3,0

µg/l

NMH

 

33.

Fenoly prchajúce s vodnou parou

FNl

50

µg/l

NMH

 

34.

Monochlórbenzén

MCB

10
300

µg/l
µg/l

MH
NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

35.

Nepolárne extrahovateľné látky

NEL

50

µg/l

NMH

 

36.

Pesticídy

PL

0,1

µg/l

NMH

Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd.

37.

Pesticídy spolu

PLs

0,5

µg/l

NMH

 

38.

Polycyklické aromatické uhľovodíky

PAU

0,1

µg/l

MHRR

Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo (a) pyrén, fluorantén, benzo (b) fluorantén, benzo (k) fluorantén, benzo (g, h, i) perylén, indeno (1, 2, 3 - c, d) pyrén.

39.

Benzo /a/ pyrén

BaP

0,01

µg/l

MHRR

 

40.

Epichlórhydrin

C3H5ClO

0,1

µg/l

MHRR

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

41.

Styrén

ST

20

µg/l

NMH

 

42.

Tetrachlóretén

PCE

10

µg/l

NMH

Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.

43.

Tetrachlórmetán

CCl4

2,0

µg/l

NMH

 

44.

Toluén

C7H8

50
700

µg/l
µg/l

MH
NMH

 

45.

Trichlóretén

TCE

10

µg/l

NMH

Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.

46.

Vinylchlorid

C2H3Cl

0,5

µg/l

NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

47.

Xylén

C8H10

100
500

µg/l
µg/l

MH
NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

48.

Aktívny chlór

Cl2

0,3

µg/l

MH

Vzťahuje sa na obsah aktívneho chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí by minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.

49.

Bromdichlórmetán

BDM

0,015
0,025

mg/l
mg/l

MH
NMH

Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

50.

2,4 - dichlórfenoly

DCF

0,002

mg/l

MH

Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.

51.

Chlórdioxid

ClO2

0,20

mg/l

MH

 

52.

Chloritany

ClO2

0,20

mg/l

NMH

 

53.

Chloroform

CHCl3

0,04

mg/l

MH

Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

54.

Ozón

O3

0,05

mg/l

MH

 

55.

2,4,6 - trichlórfenol

TCP

0,01

0,2

mg/l

mg/l

MH

MHRR

Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne. 
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.

56.

Trihalometany spolu

tdMs

0,15

mg/l

NMH

 

d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

57.

Absorbancia
(254nm, 1cm)

A254

0,08

 

IH

Prekročenie indikačnej hodnoty môže by dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn .

58.

Amónne ióny

NH4

0,5

mg/l

MH

 

59.

Celkové rozpustné látky

RL

1 000

mg/l

MH

 

60.

Farba

 

20

mg/l

MH

Stanovuje sa podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby.

61.

Hliník

Al

0,2

mg/l

MH

 

62.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

ChSKMn

3,0

mg/l

MH

 

63.

Chloridy

Cl-

100
250

mg/l
mg/l

MH
NMH

Voda nesmie by agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia.

64.

Mangán

Mn

0,05

mg/l

MH

 

65.

Nasýtenie vody kyslíkom

O2

>50

% nasýtenia

OH

 

66.

Reakcia vody

pH

6,5÷8,5

 

MH

Voda nesmie by agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže by nižšia.

67.

Sírany

SO42-

250

mg/l

MH

 

68.

Sulfán voľný

H2S

0,01

mg/l

MH

 

69.

Tenzidy aniónové

PAL-A

0,2

mg/l

MH

 

70.

Teplota

t

8÷12

°C

OH

 

71.

Zákal

Z

5

ZF

MH

 

72.

Zápach

 

bez zápachu

 

 

 

73.

Zinok

Zn

0,3

mg/l

MH

 

74.

Železo

Fe

0,2

mg/l

MH

 

75.

Vodivosť

kappa

100

mS/m

IH

 

76.

Sodík

Na

200

mg/l

MH

 

e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

77.

Horčík

Mg

10,0÷30.0
125

mg/l
mg/l

OH
MH

 

78.

Vápnik

Ca

>30

mg/l

OH

 

79.

Vápnik a horčík

Ca + Mg

1,1÷5,0

mmol/ l

OH

 

 Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH), medzná hodnota referenčného rizika (MHRR) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak. KTJ - kolónia tvoriaca jednotku.

 C. Rozsah analýz vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie

por. číslo

ukazovatele

rozsah analýz

I minimálny

II základný

III úplný

1.

Mikrobiologické

podľa tabuľky A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

2.

Fyzikálne a chemické

Dusičnany
Dusitany
Absorbancia
Amónne ióny
Farba
Chuť
Hliník,ak sa úprava vody vykonáva koagulantom na báze hliníka.
CHSKMnMangán,ak ide o zásobovanie pitnou vodou z podzemných zdrojov.
Reakcia vody
Teplota
Zákal
Zápach
Železo
Vodivosť

Ako minimálny rozsah analýz a alej:
Arzén
Antimón
Bromičnany
Fluoridy
Chróm
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Kadmium
Benzén
1,2 dichlóretán
PAU
Trichlóretén
Chloridy
Sírany
Sodík
Vápnik a horčík

podľa tabuľky B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

3.

Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty pitnej vody.

Účinnosť dezinfekcie sa overuje vždy vo vzťahu k používanému spôsobu dezinfekcie; to isté sa vzťahuje na skúšanie vedľajších produktov dezinfekcie.

 

Copyright © 1996 - 2016 VODNÍ FILTRY CZ l Sitemap