ČSN 75 7111 Pitná voda

Schválená : 5.1.1989
 

Tato norma platí pro posuzování jakosti vody určené k zásobování obyvatelstva a pro další účely užití, které jakost vody ve smyslu této normy vyžadují.

I. Názvosloví

2. · Pitná voda - voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění ani poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva, viz. Čl. 11, a její smyslově postižitelné vlastnosti nebrání její požívání.

· 3. · Hromadné zásobování (HZ) pitnou vodou - zásobování vodou z veřejného vodovodu nebo z veřejné studny, viz. Čl. 18.
·

4. · Individuální zásobování (IZ) pitnou vodou - zásobování vodou z jednoho zdroje pro uzavřený okruh spotřebitelů, např. z domácí studny, viz. Čl. 18.
·

5. · Mezní hodnota (MH) - hodnota ukazatele jakosti pitné vody, většinou horní hranice rozmezí přípustných hodnot, jejichž překročením ztrácí voda vyhovující jakost v ukazateli, jehož hodnota byla překročena. Překročení MH posoudí a případně povolí příslušný orgán, viz. Čl. 17.
·

6. · Nejvyšší mezní hodnota (NMH)-hodnota ukazatele jakosti vody, jehož překročení mimo podmínky stanovené příslušným orgánem vylučuje použití vody jako pitné.
·

11. · Průměrný spotřebitel - člen lidské populace současného průměrného věku 20 až 30 let, dožívající se průměrně 70 let, tělesné hmotnosti 70 kg, tělesného povrchu 1.8 m2, s denní konzumací 2 litry pitné vody.
(Jednotlivé části populace, např. Kojenci, děti, nemocní, mohou mít v konkrétních případech jinak, zpravidla přísnější určené požadavky na jakost vody).

II. Obecné

16. · Posouzení, zda voda vyhovuje požadavkům této normy, se provádí na podkladě výsledků místního a laboratorního vyšetření.
·

17. · Rozhodnutí, zda je vodu možno použít ve smyslu této normy náleží k tomu určenému orgánu.

III. Ukazatele jakosti pitné vody

31. · Soubor obecných ukazatelů jakosti pitné vody, včetně hraničních hodnot, podrobnějších ukazatelů a poznámek k jednotlivým ukazatelům je uveden v tab. 1.
·

32. · Soubor obecných ukazatelů jakosti pitné vody podle tab. 1 se podle místních podmínek a požadavků příslušného orgánu případně doplňuje dalšími ukazateli speciálního rozboru. Výběr · *) · ze souboru ukazatelů speciálního rozboru spolu s hraničními hodnotami je uveden v tab. 2.
*) · Většinou prioritní škodliviny podle Světové zdravotnické organizace: Směrnice jakosti pitné vody, Ženeva 1984.
·

33. · Mezní hodnoty ukazatelů kvality, které nejsou v této normě uvedeny, určí podle potřeby příslušný orgán.

Tab. 1. Obecné ukazatele jakosti pitné vody:

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
č. Ukazatel typ zásob. jednotka nejvyš.
hraniční
hodnota
hraniční
hodnota
1 ...fekální koliformní bakterie HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/100ml
0
0
 
2 ...koliformní bakterie HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/10ml
0
0
 
3 ...enterokoky HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/10ml
0
0
 
4 ...mezofilní bakterie HZ
IZ
KTJ/ml
KTJ/ml
  20
100
5 ...psychrofilní baktérie HZ
IZ
KTJ/ml
KTJ/ml
  200
500
6 ...živé organismy - mikroskopický obraz HZ jedinci/ml 0  
7 ...mtrvé organismy - mikroskopický obraz HZ jedinci/ml   50
8 ...bezbarevní bičíkovci HZ
IZ
jedinci/ml
jedinci/ml
  20
100
9 ...abioseston-tripton-pokryvnost podľa mikroskopu   %   10
KTJ - kolonii tvořící jednotku; HZ - hromadné zásobování; IZ - individuální zásobování

B. Fyzikální a chemické ukazatele
č. Ukazatel symb. jedn. nejvyš.
hraniční
hodnota
hranič.
hodn.
indik.
hodn.
dopor.
hodn.
a - toxikologické
10 ...amoniak volný NH3 mg/l 0.01      
11 ...arzen As mg/l 0.05      
12 ...dusičnany NO3 mg/l   50   <15
13 ...fenoly - s vodní párou
...
fenoly - stanovení bez destilace
FN1
FN
mg/l 0.05
0.001

0.001
 
14 ...fluorathen - specifické stanovení
...fluorathen - stanovení PAU
FLU
FLU
ng/l
mg/l

0.04
  40
 
15 ...fluoridy F- mg/l 1.5      
16 ...chloroform - specifické stanovení
...chloroform - stanovení trihalomethanov
CHCL3
THM
mg/l
mg/l
0.03
 
0.1
 
17 ...kadmium Cd mg/l 0.005      
18 ...kyanidy CN- mg/l 0.01      
19 ...látky extrahovatelné nepolární NEL mg/l 0.05   0.1  
20 ...olovo Pb mg/l 0.05      
21 ...rtuť Hg mg/l 0.001      
b - smyslově postihnutelné
22 ...absorbance (254nm, 1cm) A254 mg/l     0.08 <0.05
23 ...barva   mg/l   20 20  
24 ...hliník Al mg/l   0.2    
25 ...huminové látky HL mg/l   2.5 2.5  
26 ...chloridy Cl mg/l   100    
27 ...chuť   stup.   2 2  
28 ...kyslík rozpuštěný O2 %nas.       >50
29 ...látky rozpuštěné RL mg/l   1000    
30 ...mangan Mn mg/l   0.1    
31 ...meď Cu mg/l   0.1    
32 ...pach   stup.   2 2  
33 ...reakce vody pH     6 až 8    
34 ...sírany SO42 mg/l   250    
35 ...sulfan volný H2S mg/l   0.01    
36 ...teplota t C       8 až 12
37 ...tenzidy anionové PAL-A mg/l   0.2    
38 ...vápnik a hořčík Ca+Mg mmol/l       0.9 až 5
39 ...zákal Z ZF   5 2  
40 ...zinek Zn mg/l   5    
41 ...železo Fe mg/l   0.3    
c - ostatní
42 ...amónní ionty NH4 mg/l   0.5    
44 ...dusitany NO2 mg/l   0.1    
45 ...hořčík Mg mg/l   125    
46 ...chemická spotřeba kyslíku manganistanem ChSK-Mn mg/l   3 3  
47 ...chemická spotřeba kyslíku dichromanem ChSK-Cr mg/l     8 <10
48 ...chlór aktívní Cl2 mg/l   >0.05   0.05 až 0.3
49 ...chlór organický vázaný OCl 0.05     0.005  
50 ...kyselinová neutralizačná kapalina - do pH=4.5 KNK-4.5 mmol/l       >0.8
51 ...vápnik Ca mg/l       >20
52 ...vodivost % mS/m     100  

 

 

 

Copyright © 1996 - 2016 VODNÍ FILTRY CZ l Sitemap