REVERZNÍ OSMÓZA - vliv na zdraví člověka

V souvislosti s využíváním reverzní osmózy při úpravě vody na pitné účely je třeba upozornit na rizika, která tato technologie s sebou přináší. Ve vodě upravené reverzní osmózou jsou zcela nebo téměř odstraněny minerální látky, voda je demineralizovaná. Mnohými vědeckými studiemi z různých zemí světa bylo zjištěno, že konzumace takové vody vede ke statisticky významnému zvýšení onemocnění a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, k odvápnění kostí, pravděpodobně také ke vzniku některých nádorů, náhlého úmrtí i některým těhotenským komplikacím. Reverzní osmózou se však snižuje i příjem jiných, pro život důležitých (esenciálních) prvků jako je vápník a hořčík, např. měď, zinek, jód, mangan, kobalt a molybden. Ve vodě se tyto složky nacházejí zejména ve volném, izotonickém stavu, a proto jsou z vody vstřebávány mnohem lépe než z potravy, v níž jsou vázány na jiné látky nebo jsou přítomny v nerozpustném stavu. Vařením pokrmů v takové vodě dochází ke ztrátám těchto esenciálních prvků z vařené stravy. Také není zanedbatelné ani riziko druhotné kontaminace. Voda upravená reverzní osmózou způsobuje zvýšenou agresivitu vůči materiálům, se kterými přichází do kontaktu. Způsobuje korozi kovových potrubí a vyluhováva změkčovadla z plastových materiálů distribučních sítí. Zařízení pracující na principu reverzní osmózy nejsou vhodné jako konečný stupeň úpravy pitné vody, protože takto upravenou vodu nelze považovat za plnohodnotnou pitnou vodu. Taková zařízení jsou vhodná pouze na úpravu vody o vysoké koncentraci vápníku a hořčíku za podmínky, že pouze určitý objem vody je upraven reverzní osmózou a zbývající objem vody je obtokovaný tak, aby výsledná kvalita smíšené vody odpovídala kritériím pro pitnou vodu.

Za značně problematické u zařízení na doúpravu vody v domácnostech lze považovat skutečnost, že jejich účinnost nemusí být konstantní během udávané doby životnosti, také konec životnosti není zpravidla indikován a běžný uživatel takového zařízení většinou nemá ani možnost průběžně kontrolovat jeho účinnost. U těchto zařízení může často docházet k reprodukovat mikroorganismů, především při delší odstávce nebo nesprávnou péčí a údržbou o zařízení. Při nesprávné aplikaci iontoměničů může docházet k nežádoucí výměně iontů (Ca2 + a Mg2 + za Na + při změkčování nebo Cl-při denitratácii).

Zařízení na doúpravu vody v domácnostech může být v konkrétních případech racionálním řešením konkrétních místních problémů na zlepšení kvality pitné vody. Zařízení na doúpravu vody v domácnostech si nejčastěji obstarávají úplní laici, kteří nerozumí principům používaným v těchto zařízeních, neznají jejich technologické možnosti a častokrát neznají ani kvalitu jimi používané pitné vody a tedy nedokáží objektivně posoudit možnost využití těchto zařízení v konkrétních podmínkách. Za takových podmínek se prodejcem těchto zařízení daří je prodávat, a to i v lokalitách s kvalitní pitnou vodou, kde by taková zařízení vůbec nemuseli být využívány. Samostatnou kapitolou je způsob, jakým se snaží tato zařízení prodat.

Z tohoto důvodu je nutné, aby se při rozhodování o využití zařízení na doúpravu vody v domácnosti zohlednila především kvalita používané pitné vody. Na základě vyhodnocení kvality pitné vody bude možné jednoznačně posoudit, zda je či není třeba vodu doupravit. V souvislosti s informacemi o kvalitě pitné vody i dalšími informacemi o zařízení je třeba vyhledat odborné informace nezávislé na prodejci tohoto zařízení. Před samotným zakoupením zařízení na doúpravu vody je třeba přehodnotit i jiné možnosti řešení. Při nižší spotřebě vody nebo jejích občasném používání třeba zvážit možnost použití např. balených vod. Před samotným zakoupením zařízení je třeba zvážit ekonomickou stránku věci. Nechat si předložit rozhodnutí Hlavního hygienika ČR, ve kterém je přesně specifikováno, kde a za jakých okolností se zařízení může bezpečně používat. Kupovat pouze takové zařízení, jehož výkon a účinnost odpovídají Vašim požadavkům a potřebám. Při nákupu zařízení vyžadovat jasné a určité informace o průtoku, účinnostech, podmínkách provozování a údržby, životnosti zařízení pro danou kvalitu vody a srozumitelný návod k použití. Po uvedení zařízení do provozu je třeba ověřit rozborem, zda voda má požadovanou kvalitu. Kontrolní rozbory vody by se měly průběžně provádět během používání tohoto zařízení i před ukončením jeho životnosti. Po delší odstávce je nutno zařízení důkladně propláchnout a dezinfikovat, filtrační náplň měnit dle doporučení výrobce. Ze žádného zařízení na doúpravu vody se nesmí používat upravená voda na přípravu stravy pro kojence. Zařízení by nemělo být používáno univerzální pro nespecifické ukazatele na zlepšení kvality vody, ale mělo by být používáno na odstraňování nebo snížení koncentrace určitého znečištění, které je možné zjistit chemickým, mikrobiologickým nebo biologickým rozborem. Také je důležité, aby zařízení bylo technologicky robustní, to znamená, aby poměrně velké změny vstupních parametrů měli minimální vliv na výslednou kvalitu upravené vody.

 

Ing. Karol Munka, CSc. , Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/news/8/134/Kvalita-vody---kontrola-a-sposoby-upravy-pre-pouzitie-v-domacnostiach/d,otazky_detail.tpl

 

Copyright © 1996 - 2016 VODNÍ FILTRY CZ l Sitemap